+32 (0)11 27 33 33 Sint-Truidersteenweg 44, 3500 Hasselt, België Ons Bankrekeningnummer: BE45 7350 3101 1389 KREDBEBB
+32 (0)11 27 33 33 Sint-Truidersteenweg 44, 3500 Hasselt, België Ons Bankrekeningnummer: BE45 7350 3101 1389 KREDBEBB

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de drie dagen na de levering

2. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

4. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

6. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.